1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگه داری کم توانان جسمی و ذهنی بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگه داری کم توانان جسمی و ذهنی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگه دای کم توانان جسمی و ذهنی را می توان به این معنا تعریف کرد که :

چنانچه افرادی که در  این مراکز حضور دارند، دچار حادثه جانی شوند، مسئولیت و جبران خسارت بر عهده مدیریت مجموعه خواهد بود. اما اگر مدیر این مرکز، دارای بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگه داری کم توانان جسمی و ذهنی باشد، جبران خسارت وارده بر عهده ی شرکت بیمه گر خواهد بود و شرکت بیمه دانا موظف است طبق شرایط و پوشش های بیمه نامه عمل کند و خسارت را پرداخت نماید.

پوشش های اصلی  بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگه داری کم توانان جسمی و ذهنی

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگه داری کم توانان جسمی و ذهنی به شرح زیر می باشد:

پوشش فوت

پوشش نقص عضو

پوشش هزینه های پزشکی

 

بیمه نامه مسئولیت مدیران مراکز نگه داری ناتوانان جسمی و ذهنی چه خطراتی را پوشش می دهد ؟

چانچه افراد ( معلولین ذهنی، جسمی، نابینا، ناشنوا ... )که در این مراکز نگه داری می شوند، دچار حادثه شوند، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند و خسارت وارده را شرکت بیمه گر دانا به بیمه شده پرداخت می نماید.

این حوادثی که منجر به خسارت می شوند شامل موارد زیر است :

خسارت جانی ناشی از سوختگی  با آب و آتش

برق گرفتگی

آسیب رسیدن به توانجوها در اردوها

آسیب دیدن هنگام ایاب و ذهاب معلولین

آسیب دیدن هنگام تمرینات توانبخشی

آسیب دیدن هنگام درمان پزشکی

و...

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دانایار تماس بگیرید. مشاوران تخصصی ما به صورت رایگان شما را راهنمایی می کنند.